Condicions generals de va.cat

Fundació puntCAT (en endavant, puntCAT) amb CIF G-63719025 i domicili al C./Aribau 230-240, 7è M, 08006, Barcelona, inscrita a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, amb el número 2100, en tant que titular del lloc web ja.cat, mitjançant el present document estableix les Condicions Generals d'accés i ús del Lloc Web ja.cat i dels serveis prestats al mateix (en endavant, Condicions Generals)

 1. Informació i documentació contractual. Acceptació de l'usuari
 2. Objecte
 3. Drets i obligacions de PuntCAT
 4. Drets i obligacions de l'usuari
 5. Comunicacions
 6. Drets d'autor i marca
 7. Enllaços
 8. Protecció de dades
 9. Jurisdicció i llei aplicable
 10. Miscel·lània

1. Informació i documentació contractual. Acceptació de l'usuari

Les presents Condicions Generals s'exposen amb caràcter permanent al lloc web va.cat (en endavant "Lloc Web"), a disposició de tots els usuaris perquè es puguin arxivar, imprimir, i, per tant, estant tots els usuaris prèviament informats de les característiques i, en general, de totes les condicions en que es prestarà el servei.

Les presents Condicions Generals es presenten per l'acceptació expressa per part de l'usuari - mitjançant la seva acceptació quan es clica a "llegeixo i accepto les Condicions" - quan es registra com a usuari al Lloc Web. No és tècnicament possible per a l'usuari registrarse com a tal sense haver indicat l'acceptació de les presents Condicions Generals. Mitjançant la utilització del servei, l'usuari declara ser major d'edat, tenir capacitat suficient per contractar, i haver llegit, entès i acceptat les presents Condicions.

Qualsevol modificació posterior de les presents Condicions serà exposada clarament al Lloc Web amb indicació de la data d'entrada en vigor. Tota la documenació indicada anteriorment pot ser impresa i arxivada per l'usuari, que pot sol·licitar-la en qualsevol moment al Servei d'Atenció al Client mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@dinahosting.com o a suport@domini.cat o telefònicament al número 900 854 400.

Qualsevol reclamació que s'estimi pertinent podrà remetre's per escrit mitjançant correu electrònic dirigit a reclamaciones@dinahosting.com. El Servei justificarà la recepció de la reclamació presentada mitjançant la remissió del pertinent justificant –amb la corresponent clau identificativa- a l'adreça de correu electrònic que haurà de proporcionar-se al Servei d'Atenció al Client per a tramitar la reclamació. Després de rebre una sol·licitud o reclamació per qualsevol dels mitjans indicats en el paràgraf anterior, Dinahosting analitzarà el cas plantejat per l'usuari i li proporcionarà una resposta en el termini màxim d'un mes.

La utilització del Llloc web, i dels Serveis que s'hi preveuen, implica necessàriament l'acceptació de la Política de Privacitat, Política de Cookies i de les presents Condicions Generals, consentint el tractament de les dades en els termes descrits en aquests textos legals.

2. Objecte

PuntCAT es compromet a prestar el servei d'escurçador d'URL sol·licitat per l'usuari mitjançant el lloc web 'va.cat' en els termes i condicions que s'estableixen en les presents Condicions Generals.

3. Drets i obligacions de PuntCAT

3.1. Prestació de serveis

Els usuaris que vulguin utilitzar el servei hauran d'introduir la seva adreça de correu electrònic en el formulari d'intercanvi de fitxers i definir les característiques de l'enllaç d'acord amb les característiques disponibles al Lloc Web.

La capacitat màxima, de pujada i d'emmagatzematge total, és de dos gigabytes per usuari. El servei admet arxius en múltiples formats, així com la pujada simultània de múltiples arxius en la mateixa sol·licitud. L'enllaç caduca en tot cas, com a màxim, als quinze dies de la seva creació, eliminant-se el contingut associat a aquest, llevat que l'usuari hagi definit una caducitat inferior. De la mateixa manera, l'usuari pot limitar el nombre de descàrregues associades a l'enllaç, xifrar la informació establint una contrasenya a l'efecte, i triar els destinataris de l'enllaç mitjançant la introducció de l'adreça de correu electrònic dels mateixos fins a un màxim de vint destins.

3.2. Interrupció del servei

S'interromprà temporal o definitivament la prestació del servei per necessitats imperatives de millora, reparació o substitució dels mitjans tècnics utilitzats per a la prestació del mateix. Així mateix, s'interromprà el servei quan l'usuari estigui incomplint qualsevol de les clàusules existents en les presents Condicions i, molt especialment, quan l'usuari estigui cometent algun tipus d'activitat il·lícita i/o quan l'usuari estigui utilitzant el servei vulnerant el que disposa les presents Condicions. Les interrupcions de servei per aquests motius no donaran lloc en cap cas a una indemnització a l'usuari.

3.3.1. Responsabilitats

PuntCAT no serà responsable dels errors, retards en l'accés, retards en el sistema o qualsevol anomalia que pugui sorgir en relació amb problemes de caràcter general en la xarxa d'Internet, causes de cas fortuït o força major o qualsevol altra contingència totalment imprevisible i per tant aliena a la bona fe de l'empresa, i es compromet a tractar de solucionar aquestes incidències posant tots els mitjans al seu abast i oferint tot el suport necessari a l'usuari per solucionar les incidències de la forma més ràpida i satisfactòria possible. Així mateix, no serà responsable dels errors que per aquestes causes es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transicions incompletes de manera que no garanteix que el Lloc Web estigui en tot moment operatiu quan es degui a qüestions no imputables a aquesta o que aquesta no pugui resoldre amb els mitjans que estan al seu abast. L'usuari eximeix de tota responsabilitat a PuntCAT si alguna d'aquestes causes comença a produir-se.

PuntCAT assumeix les responsabilitats que puguin derivar-se de la prestació dels serveis que ofereix en els límits i tal com s'especifica en les diferents condicions generals de contractació dels serveis que estan a disposició de l'usuari.

PuntCAT, al marge d'altres exoneracions de responsabilitat assenyalades en les presents Condicions Generals, expressament no serà responsable en cap cas en relació amb:

3.3.2. Danys

En cap cas serà responsable pels errors o danys produïts per l'ús ineficient i de mala fe del servei per part de l'usuari. Tampoc serà responsable de les conseqüències majors o menors per la falta de comunicació amb l'usuari quan sigui imputable al no funcionament del correu electrònic facilitat o a la falsedat de les dades proporcionades per l'usuari en utilitzar el servei.

Assumeix la responsabilitat de la prestació eficient del servei en funció del que estableixen aquestes Condicions i en funció de la sol·licitud concreta realitzada per l'usuari. L'usuari renuncia expressament a reclamar qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual pels possibles danys o perjudicis derivats del seu propi incompliment de les presents condicions generals o derivats de qualsevol actuació dolosa o negligent per part de l'usuari.

3.3.3. Recursos del sistema

Denegarà l'execució d'arxius per part de l'usuari, o cancel·larà els referits arxius un cop executats quan suposin un ús abusiu de recursos del sistema o puguin suposar un perill per a la integritat dels serveis. L'adopció d'aquesta mesura no donarà lloc en cap cas a una possible reclamació per part de l'usuari ja que aquest coneix les capacitats del servei i que es pot denegar per endavant que pugui realitzar determinades accions que suposin un ús abusiu o inadequat del servei.

4. Drets i obligacions de l'usuari

4.1. Responsabilitats

L'usuari assumeix que el Servei té les característiques que es descriuen en el Lloc Web i en aquestes Condicions que ha de determinar si s'adequa a les seves necessitats abans d'utilitzar-lo.

L'accés i ús del lloc web i del servei es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers i a PuntCAT. L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús del Lloc Web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web o servei es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel lloc web o el Servei, se l'usuari a mantenir indemne a PuntCAT per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

L'incompliment de les presents Condicions, així com el desenvolupament de qualsevol activitat il·lícita o contrària a aquestes Condicions podrà implicar la pèrdua de la condició d'usuari i, per tant, l'accés al servei va.cat. En cas de perdre la condició d'usuari, s'eliminaran els arxius intercanviats a través del Servei en els termes descrits en la Política de Privadesa.

L'usuari assumeix totes les responsabilitats pels continguts intercanviats a través del Lloc Web i del Servei, quedant expressament exonerada PuntCAT de tot tipus de responsabilitat civil, penal o de qualsevol altra índole que pogués derivar-se de reclamacions en relació amb els Continguts que l'usuari intercanvia . Quant PuntCAT tingui coneixement fefaent de la introducció per part de l'usuari de continguts que vulnerin drets propis o de tercers, com ara continguts que violin drets de la propietat intel·lectual o industrial, drets fonamentals o qualsevol altre contingut que sigui contrari a la llei, procedirà quan sigui possible a suspendre i / o cancel·lar definitivament la prestació del servei ia retirar per tant els continguts il·legals. De la mateixa manera, es procedirà a donar avís immediatament a les autoritats competents sobre aquestes incidències facilitant a les mateixes totes les dades que li siguin requerits judicialment.

4.2. Continguts

L'usuari es compromet a no utilitzar el Servei per cometre, promoure, habilitar o facilitar, directament o indirectament, actes o infraccions il·legals o il·lícites d'aquestes Condicions, o facilitar aquestes accions a Tercers perquè les realitzin a través del Servei.

L'usuari garanteix que té, per a cada arxiu intercanviat, tots els permisos necessaris, inclosos els drets d'autor i d'altres titulars de drets de propietat intel·lectual, per distribuir, transferir, emmagatzemar i / o posar a disposició els Continguts a través del Servei.

L'usuari no utilitzarà el Servei, sota cap concepte, per intercanviar Continguts que continguin: dades de caràcter personal, pornografia infantil, material difamatori, calumniós o de qualsevol altra forma il·lícit; o que promoguin el racisme, la violència, la discriminació o l'odi, en qualsevol de les seves formes; ni transferirà a través del mateix, Continguts que infringeixin drets de propietat intel·lectual, drets de protecció de dades i / o qualsevol altre tipus de drets de tercers, ni que conculquen o infringeixin qualsevol altra llei o regulació aplicable.

L'usuari es compromet a no transferir a través del lloc web o servei, virus, cucs, malware o continguts que de qualsevol altra manera puguin posar en perill la integritat, confidencialitat o disponibilitat de la informació tractada en el Servei o la infraestructura que el suporta .

Es prohibeix expressament la utilització del servei o Lloc Web per part de l'usuari per a l'enviament de correus massius no sol·licitats (spam). En cas que es rebi notícia de que s'està utilitzant el servei amb aquesta finalitat, s'informarà a l'usuari perquè, amb caràcter immediat cessi aquestes males pràctiques. No s'entrarà a valorar si les direccions a les que l'usuari ha enviat correu no sol·licitat van ser obtingudes amb el consentiment del seu titular, i s'actuarà sempre que una organització dedicada a la lluita contra aquest tipus d'activitats així ho notifiqui -aquestes organitzacions reben les queixes de les persones que reben correus no sol·licitats-. Si l'usuari no abandona l'ús d'aquestes pràctiques, es cancel·larà de forma immediata el servei. Així mateix, queda expressament prohibida la utilització de programes dissenyats per tal de causar problemes o atacs a la xarxa, o intentar posar a prova la seguretat del Servei, realitzant qualsevol tipus d'entrada o acció que no resulti estrictament necessària per a l'ús del Servei per part de l'usuari.

4.3. Bon ús del servei

L'usuari està obligat a fer un bon ús del servei i, per tant, a no utilitzar-lo de mala fe per a qualsevol pràctica que estigui prohibida per la llei o rebutjada pels usos mercantils. PuntCAT queda facultada per mitjà de les presents Condicions, a partir del moment en què tingui coneixement fefaent de la realització per part de l'usuari de qualsevol actuació o ús il·legal en general, a posar en coneixement de les autoritats competents aquestes circumstàncies i donar de baixa al usuari o restringir l'accés al lloc web o al Servei. L'usuari serà l'únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per tercers perjudicats, assumint aquest totes les despeses, costos i indemnitzacions que, si s'escau, es pugui veure obligada a assumir puntCAT si la reclamació és dirigida contra aquesta.

En cas de rebre algun tipus de comunicat per part d'un tercer sobre la suposada il·licitud d'algun contingut o activitat duta a terme per un usuari del Servei, i sempre que aquesta comunicació sigui rebuda de manera que el comunicant s'identifiqui adequadament, procedirà a posar-ho en coneixement de l'usuari i, en cas que l'activitat sigui manifestament il·lícita, procedirà a bloquejar el Servei o el contingut en qüestió. Perquè aquesta activitat sigui manifestament il·lícita aquesta il · licitud ha de ser inequívoca per a qualsevol que accedeixi a aquests continguts. En casos concrets com a drets d'autor o injúries i calúmnies, no és possible entrar a dirimir si l'usuari té o no dret a intercanviar aquests continguts, o si els mateixos són constitutius d'injúries o calúmnies sent únicament l'autoritat competent qui pugui indicar fefaentment aquesta il·licitud i, per tant, ordenar el cessament del servei.

4.4. Guàrdia i custòdia de claus

L'usuari és l'únic responsable de la seguretat i confidencialitat de les claus amb les que gestiona els enllaços, havent de guardar-les en lloc segur per tal d'impedir l'accés a tercers no autoritzats. La pèrdua de les claus, per qualsevol causa, implicarà la pèrdua de l'accés als continguts xifrats amb la mateixa. En cas que les claus deixin de ser segures, l'usuari serà l'únic responsable d'eliminar l'enllaç creat per fer inaccessible la informació a persones no autoritzades.

5. Comunicacions

La via principal i preferent de comunicació per informar i notificar totes les incidències que es produeixin per l'ús del lloc web o servei va.cat, serà el correu electrònic. Amb aquesta finalitat, l'usuari podrà utilitzar l'adreça de correu electrònic info@dinahosting.com. Les comunicacions de qualsevol índole que s'hagin de remetre a l'usuari conforme al descrit en aquest apartat es remetran a l'adreça proporcionada per l'usuari al registrar com a usuari del Servei. L'usuari es compromet a tenir operatiu aquest correu electrònic. S'exclou qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar-se per la falta de consulta o error en el correu electrònic facilitat per l'usuari. Cadascuna de les parts serà responsable de la guarda i custòdia de les còpies de les comunicacions que es realitzin.

6. Drets d'autor i marca

Queden reservats tots els drets. El Lloc Web va.cat els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits.

7. Enllaços

L'usuari que desitgi establir un hiperenllaç al seu lloc web al Lloc Web va.cat no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions o serveis posats a disposició en el referit lloc web. L'existència d'hiperenllaços en pàgines web alienes que permetin l'accés al Lloc Web va.cat no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el/la titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació o supervisió per part de puntCAT dels seus continguts o serveis. puntCAT no serà responsable en cap cas dels continguts o serveis de la web de l'usuari on s'inclogui un hiperenllaç o enllaç al Lloc Web va.cat.

8. Protecció de dades

PuntCAT és responsable del tractament de les dades proporcionades a través del Lloc Web va.cat.

Per accedir i/o navegar pel Lloc Web de va.cat no cal aportar cap dada. El caràcter obligatori de la resposta a les preguntes que es plantegen, o de les dades que se sol·liciten a través del Lloc Web, s'indica mitjançant la incorporació d'un asterisc (*) a continuació de la pregunta o camp del formulari. En cas de no proporcionar les dades requerides no serà possible prestar el servei o funcionalitat sol·licitats.

No es tracten dades de menors d'edat en cap cas, ja que únicament es permet el registre com a usuari a través del lloc web a persones majors d'edat amb plena capacitat per actuar en el tràfic jurídic. Qualsevol compte d'usuari donada d'alta incomplint aquest extrem serà eliminada immediatament.

La informació proporcionada pels usuaris serà tractada d'acord amb les següents finalitats:

 • Usuaris: les dades proporcionades al registrar-se com usuari del servei, s'utilitzen amb la finalitat de gestionar el servei tant a nivell tècnic com administratiu, i/o per notificar-los incidències o qualsevol informació d'interès sobre el servei. La base legitimadora del tractament és la prestació del servei o execució del contracte. Conservem aquestes dades durant tres anys per acreditar el compliment de la normativa sobre protecció de dades.
 • Contacte: les dades rebudes per qualsevol dels mitjans i / o canals de contacte indicats en el lloc web, s'utilitzen per contactar i / o gestionar la sol·licitud o incidència comunicada, i es conserven durant 12 mesos. La base legitimadora del tractament és la prestació del servei o execució del contracte. De la mateixa manera, les trucades poden ser gravades amb la finalitat, basada en l'interès legítim, de millorar la qualitat dels serveis i per motius de seguretat per acreditar les instruccions rebudes o la informació proporcionada.

PuntCAT únicament tractarà les dades personals proporcionades pels usuaris de conformitat amb les finalitats descrites en aquesta Política. Les dades registrades són eliminats en els terminis indicats, llevat que s'hagi de conservar bloquejats per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Els usuaris són informats del tractament de les seves dades en els termes anteriorment indicats mitjançant l'acceptació de les presents Condicions Generals en registrar com a usuari del Lloc Web va.cat.

Els usuaris han d'abstenir-se de proporcionar dades de caràcter personal d'altres interessats, llevat que disposin de la pertinent autorització, segons la qual aquests interessats hauran estat prèviament i degudament informats sobre el contingut de la present clàusula i, en concret, que consenten que les seves dades siguin facilitades a PuntCAT per ser tractades d'acord amb les finalitats que corresponguin.

PuntCAT no comunica dades de caràcter personal a tercers, llevat que una norma amb rang de llei disposi el contrari o si és necessari per a la prestació del servei contractat. No obstant, podrà comunicar dades personals a les autoritats competents: fiscals i duaneres, judicials, forces i cossos de seguretat de l'Estat, i qualsevol altre destinatari que en funció de la normativa vigent sigui aplicable.

Les dades proporcionades d'acord amb el que disposa aquesta clàusula seran tractades per Dinahosting SL en qualitat d'encarregat del tractament per a la provisió dels serveis d'allotjament i d'atenció al client de va.cat, titularitat de PuntCAT. Així mateix, Dinahosting en qualitat de responsable del tractament mantindrà registres d'auditoria dels sistemes d'informació i xarxes amb la finalitat, basada en l'interès legítim, de mantenir la seguretat de les xarxes, la infraestructura tècnica i els serveis, i detectar o impedir la utilització abusiva o fraudulenta dels serveis. Els interessats poden exercitar els seus drets en els termes descrits en la Política de Privacitat de Dinahosting, accessible en tot moment a:

https://dinahosting.com/legal/proteccion-datos

Els usuaris tenen dret a obtenir confirmació de si PuntCAT està tractant o no dades personals que li concerneixen, a accedir a les seves dades personals, i a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o completar les dades incompletes. Així mateix, té dret a:

 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En aquest cas, es procedirà a la supressió dels mateixos sense dilació llevat que sigui necessari conservar-los en compliment d'una obligació legal, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Sol·licitar, en determinades circumstàncies, la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas es procedirà a la seva bloqueig i només podran ser tractats per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Rebre, en determinades circumstàncies, les dades personals que hagi proporcionat, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica.
 • Oposar-se, en determinades circumstàncies i per motius basats en la teva situació particular, al tractament de les teves dades. En aquest cas, deixaran de tractar-se les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Tots aquests drets poden exercitar-se, en qualsevol moment sol·licitant-ho per correu postal dirigit a Fundació PuntCAT, en la següent adreça: C./Aribau 230-240, planta 7a despatx M, 08006, Barcelona; o bé, enviant un correu electrònic a dpd@domini.cat. En tot cas, caldrà acompanyar la sol·licitud d'una còpia del document oficial que acrediti la identitat del titular de les dades.

Si l'usuari considera que no ha obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pots presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, les dades de contacte són: carrer Jorge Juan, 6-28.001 Madrid.

Els usuaris del Lloc Web va.cat són responsables de la veracitat, actualitat i exactitud de les dades que proporcionen a Dinahosting, considerant-veraces, actuals i exactes les dades facilitades per ells mateixos. Així mateix, són responsables de disposar de la pertinent autorització per proporcionar dades de tercers. PuntCAT ha d'adoptar les mesures necessàries per suprimir i rectificar sense dilació aquelles dades que resulten ser inexactes respecte als fins per als quals es tracten quan tingui coneixement efectiu de la seva inexactitud.

Les cookies que utilitza el Lloc Web són anònimes i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l'usuari. Per conèixer la política d'instal·lació i gestió de dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals consulta la Política de Cookies.

9. Jurisdicció i llei aplicable

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació catalana i espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals seran competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona, renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

10. Miscel·lània

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. El present contracte es realitza únicament en espanyol. El no exercici d'algun dels drets i facultats conferits en aquest document, no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos.